top of page

VERKOOPVOORWAARDEN VAN GOEDEREN TAPIJT FIBER RUITEROPPERVLAKKEN

Algemeen


Carpet Gallop en de Klant zijn overeengekomen dat Carpet Gallop de Goederen (zoals hieronder gedefinieerd) zal leveren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.


Waarbij als volgt wordt overeengekomen: -


1. INTERPRETATIE


1.1 Definities.


In deze Voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:


Carpet Gallop : betekent Carpet Gallop Ltd (ondernemingsnummer 10340480)
Werkdag: een dag (anders dan een zaterdag, zondag of feestdag) waarop banken in Londen open zijn voor zaken.
Voorwaarden: de in dit document uiteengezette voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd in overeenstemming met artikel 12.5.
Contract: elk contract tussen Carpet Gallop en de Klant voor de levering van Goederen, gemaakt in overeenstemming met deze Voorwaarden, inclusief elke verkoop op eBay.
C ustomer: het individu, firma, vennootschap of een andere partij van wie een Order door Carpet Gallop wordt ontvangen.
Overmachtgebeurtenis: heeft de betekenis zoals gegeven in artikel 11.

Goederen: betekent het ruiteroppervlak van tapijtvezel of andere goederen (of een deel daarvan) zoals vermeld in de orderbevestiging die is uitgegeven door Carpet Gallop of bij gebreke van een
ontvangstbevestiging wordt verzonden zoals anders overeengekomen als zijnde de Goederen door de partijen.

Bestelling: de bestelling van de Klant voor de Goederen.
Bewijs: een (eventueel) visueel beeld dat door Carpet Gallop aan de Klant wordt verstrekt in het kader van het proces waarmee de Klant een Bestelling plaatst.
Monster: elk monster van de aan de Klant getoonde of anderszins verstrekte goederen.


2. GRONDSLAG VAN OVEREENKOMST


2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst (en op alle verkopen van Goederen van Carpet Gallop aan de Klant) met uitsluiting van enige andere tegenstrijdige voorwaarden en/of norm
voorwaarden die de Klant wil opleggen of opnemen, of die worden geïmpliceerd door handel, gewoonte, praktijk of handelswijze.

2.2 De Klant is ervoor verantwoordelijk dat de voorwaarden van de Bestelling volledig en nauwkeurig zijn.
2.3 De Bestelling wordt pas geacht te zijn aanvaard wanneer Carpet Gallop een bevestiging van de Bestelling afgeeft op welk moment het Contract tot stand komt.
2.4 De Klant wordt geacht te erkennen dat hij niet heeft vertrouwd op enige verklaring, belofte, verklaring, toezegging of garantie gedaan of gegeven door of namens Carpet Gallop.
2.5 Alle beschrijvende zaken (anders dan een Proef) of reclame geproduceerd door Carpet Gallop en alle beschrijvingen of illustraties in de catalogi of brochures van Carpet Gallop worden geproduceerd met als enig doel een benaderend idee te geven van de daarin beschreven Goederen. Ze maken geen deel uit van het Contract en hebben geen contractuele kracht.
2.6 Een door Carpet Gallop uitgebrachte offerte is geen aanbod. Een offerte is slechts geldig voor een periode van 7 werkdagen vanaf de datum van uitgifte.


3. GOEDEREN


3.1 Indien de opgegeven prijs inclusief vervoer is, wordt het leveringspunt geacht plaats te vinden op het punt van binnenkomst in de in het Contract gespecificeerde werken of locatie van de Klant. Tenzij
anders vermeld, is Carpet Gallop niet verantwoordelijk voor het lossen. De wijze van vervoer wordt naar eigen goeddunken door Carpet Gallop gekozen.

3.2 Als de vermelde prijs voor de Goederen geen vervoer omvat, vindt het leveringspunt plaats wanneer de goederen op het door de Klant geselecteerde transportmiddel worden geladen.
3.3 Alle retourneerbare containers, pallets en frames worden gefactureerd en moeten door de Klant worden betaald op het moment van betaling van de Goederen of anderszins zoals overeengekomen in
schriftelijk tussen Carpet Gallop en de Klant. Bij teruggave, franco, in goede staat naar Carpet Gallops Works, volledige creditering voor deze in rekening gebracht en retourneerbaar
containers, pallets en frames worden gemaakt. Dit geldt niet voor leveringen naar overzeese bestemmingen.

3.4 Niettegenstaande dat eigendom van de Goederen pas overgaat na betaling, zijn alle Goederen vanaf het moment van levering voor risico van de Klant.
3.5 Indien de vermelde prijs inclusief vervoer is, is Carpet Gallop niet aansprakelijk voor verlies of schade tijdens het transport, tenzij de vervoerders en Carpet Gallop mondeling binnen 24 uur en schriftelijk binnen 5 dagen na de datum van verzending op de hoogte zijn gesteld van het verlies of de schade. levering.
3.6 Carpet Gallop is bereid om op verzoek en op kosten van de Klant, uitsluitend als agent van de Klant en zonder aansprakelijkheid of verplichting van Carpet Gallop, specifieke vormen van vervoer te regelen.
3.7 Indien Carpet Gallop door instructies of het ontbreken van instructies van de Klant niet in staat is de Goederen te verzenden binnen zeven dagen na de datum van kennisgeving dat deze gereed zijn voor verzending, worden de Goederen geacht te zijn geleverd en is Carpet gallop gerechtigd verzekering en opslag in zijn eigen fabriek of elders namens de Klant te regelen en de Klant zal Carpet Gallop redelijke kosten betalen die voor een dergelijke verzekering of opslag zijn gemaakt. De goederen worden gefactureerd en de klant dient te betalen binnen de normale overeengekomen betalingstermijnen.
3.8 Carpet Gallop is niet verantwoordelijk voor exportoverliggelden en/of douanekosten of extra kosten als gevolg van vertraging bij het lossen.


4. GARANTIE OP GOEDEREN DIE DOOR CARPET GALLOP WORDEN VERVAARDIGD

Als u bij aankomst van het oppervlak niet tevreden bent met de kwaliteit van de vezel na het openen van de balen of zakken, leg het oppervlak dan NIET verder. Zodra het oppervlak is gelegd, wordt dit als geaccepteerd beschouwd.


4.1 Carpet Gallop garandeert dat de Goederen op het moment van levering in alle materiële opzichten in overeenstemming zullen zijn met hun beschrijving en elk toepasselijk Monster. Niettegenstaande het voorgaande erkent de Klant dat elk verstrekt monster slechts indicatief is en dat de aan de Klant geleverde Goederen kunnen variëren in kleur, textuur en consistentie.

4.2 Behoudens clausule 0, indien:


(a) de Klant stelt Carpet Gallop schriftelijk op de hoogte dat sommige of alle Goederen niet voldoen aan de garantie uiteengezet in artikel 4.1; en
(b) Carpet Gallop een redelijke kans krijgt om dergelijke Goederen te onderzoeken;
Carpet Gallop zal, naar eigen goeddunken, de defecte Goederen vervangen of de prijs van de defecte Goederen terugbetalen.


4.3 Carpet Gallop is niet aansprakelijk voor Goederen en het niet voldoen aan de garantie uiteengezet in clausule 0 in een van de volgende gevallen:
(a) de Klant en/of eindgebruiker enig gebruik maakt van dergelijke defecte Goederen na kennisgeving in overeenstemming met clausule 0 of zich anderszins realiseert dat er een defect is;
(b) de Klant en/of eindgebruiker en/of installateur de mondelinge of schriftelijke instructies van Carpet Gallops met betrekking tot de opslag, het gebruik en/of het onderhoud van de Goederen en/of goede praktijken met betrekking tot deze niet opvolgt; en in het bijzonder maar zonder beperking als de Klant de richtlijnen op de etikettering van de Goederen niet volgt;
(c) de Klant en/of eindgebruiker en/of installateur de Goederen wijzigt of repareert;
(d) het defect ontstaat als gevolg van normale slijtage, opzettelijke beschadiging, nalatigheid of abnormaal gebruik, opslag of werkomstandigheden;
(e) de Klant verzuimt om de locatie naar behoren voor te bereiden voor de installatie van de Goederen, inclusief (maar niet beperkt tot) het niet verwijderen van een bestaand product (inclusief houtsnippers) van het oppervlak van de grond waarop de Goederen moeten worden geplaatst.

4.4 Voor alle duidelijkheid Carpet Gallop is niet verantwoordelijk voor de plaatsing/installatie van de Goederen op de fabrieks-/leveringslocatie van de Klant.
4.5 Behalve zoals bepaald in deze Voorwaarden, is Carpet Gallop niet aansprakelijk jegens de Klant met betrekking tot het niet voldoen van de Goederen aan de garantie uiteengezet in artikel 4.1.
4.6 Met betrekking tot de levering van Goederen, behalve voor de voorwaarden die worden geïmpliceerd door Sectie 12 van de Sale of Goods Act 1979 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd), zijn alle andere impliciete voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten van het Contract.


5. TITEL EN RISICO


5.1 Het risico van de Goederen gaat over op de Klant vanaf het moment van levering.


5.2 De eigendom van de Goederen gaat pas over op de Klant:


(a) Carpet Gallop volledige betaling ontvangt (contant of vrijgemaakt) voor de Goederen en alle andere goederen die Carpet Gallop aan de Klant heeft geleverd waarvoor de betaling verschuldigd is geworden, in welk geval de eigendom van de Goederen overgaat op het tijdstip van betaling van al deze bedragen, tenzij:
(b) (in omstandigheden waarin de Klant een handelsagent is en hij de Goederen doorverkoopt in het kader van normale handelstransacties); in dat geval gaat de eigendom van de Goederen over op de Klant op het tijdstip vermeld in clausule 0.


5.3 Totdat de eigendom van de Goederen op de Klant is overgegaan, zal de Klant:


(a) de Goederen gescheiden van alle andere goederen in het bezit van de Klant opslaan, zodat ze gemakkelijk herkenbaar blijven als eigendom van Carpet Gallop;
(b) geen identificatieteken of verpakking op of met betrekking tot de Goederen verwijderen, onleesbaar maken of verduisteren;
(c) de Goederen in goede staat houden en ze verzekerd houden tegen alle risico's voor hun volledige prijs vanaf de datum van levering;
(d) Carpet Gallop onmiddellijk op de hoogte stellen als het onderworpen wordt aan een van de gebeurtenissen vermeld in clausule 0; en
(e) Carpet Gallop die informatie met betrekking tot de Goederen te geven die Carpet Gallop van tijd tot tijd nodig heeft.


5.4 Behoudens clausule 0:

de Klant mag de Goederen doorverkopen of gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf (maar niet anderszins) voordat Carpet Gallop de betaling ontvangt voor de
Goederen (als opdrachtgever en niet als agent van Carpet Gallop) in welk geval de eigendom van de Goederen onmiddellijk voor het moment van wederverkoop op de Klant overgaat. Echter, als
de Klant de Goederen doorverkoopt voordat Carpet Gallop de betaling voor hen ontvangt de Klant zal zoveel van de door hem ontvangen verkoopopbrengst voor Carpet Gallop in vertrouwen houden,
onder contracten die een van de Goederen omvatten die hierbij worden verkocht, hetzij in hun oorspronkelijke of gewijzigde staat, zoals nodig is om de volledige betaling aan Carpet Gallop te voldoen


5.5 Indien voordat de eigendom van de Goederen op de Klant overgaat, de Klant wordt onderworpen aan een van de gebeurtenissen vermeld in clausule 0, dan, zonder beperking van enig ander recht of
remedie Carpet Gallop kan hebben:


(a) het recht van de Klant om de Goederen door te verkopen of te gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf stopt onmiddellijk; en
(b) Carpet Gallop kan op elk moment:
(i) van de Klant eisen dat hij alle Goederen in zijn bezit levert die niet zijn doorverkocht of onherroepelijk in een ander product zijn verwerkt; en
(ii) indien de Klant dit niet onmiddellijk doet, een terrein van de Klant of een derde partij betreden waar de Goederen zijn opgeslagen om ze terug te krijgen.

BELANGRIJKE LEVERINFORMATIE - AANDACHTIG LEZEN AUB!


6. LEVERING


6.1 De Klant zal zijn volledige medewerking verlenen aan Carpet Gallop (of een chauffeur die door hem is ingeschakeld of ingeschakeld om de Goederen af ​​te leveren) om de levering van de Goederen mogelijk te maken en zal zonder beperking zorgen voor een redelijke toegang tot de plaats van levering.


6.2 Alle opgegeven data voor levering van Goederen zijn schattingen en slechts bij benadering. Er wordt geen garantie gegeven op het specifieke tijdstip van levering. Levertijd is niet van essentieel belang


6.3 Carpet Gallop is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van de Goederen die wordt veroorzaakt door een geval van overmacht of het niet verstrekken van adequate leveringsinstructies door de Klant aan Carpet Gallop of andere instructies die relevant zijn voor de levering van de Goederen, of in ieder geval elke vertraging die korter is dan 4 maanden vanaf de
oorspronkelijke geschatte levertijd.

6.4 Indien Carpet Gallop de Goederen niet levert, is haar aansprakelijkheid beperkt tot de kosten en uitgaven die door de Klant zijn gemaakt om vervangende goederen van vergelijkbare beschrijving en kwaliteit te verkrijgen in de goedkoopste beschikbare markt, verminderd met de prijs van de Goederen.


6.5 Als de levering vertraging oploopt of als Carpet Gallop om welke reden dan ook de levering niet uitvoert, is Carpet Gallop in geen geval aansprakelijk voor alle kosten en uitgaven die door de Klant zijn gemaakt met betrekking tot aannemers, apparatuur of vervoerders die zijn ingeschakeld of ingehuurd door de Klant om de Goederen in ontvangst te nemen.


6.6 De Klant heeft niet het recht om de Goederen te weigeren als Carpet Gallop tot en met 10% meer of minder levert dan de bestelde hoeveelheid Goederen, maar er zal een pro rata aanpassing worden gemaakt aan de Bestellingsfactuur na ontvangst van de kennisgeving van de Klant dat de verkeerde hoeveelheid Goederen is geleverd (of anderszins wanneer de zaak wordt ontdekt en geverifieerd.)


6.7 Carpet Gallop kan de Goederen in gedeelten leveren, die afzonderlijk worden gefactureerd en betaald. Elke termijn vormt een afzonderlijk Contract. Een vertraging in de levering of een defect in een termijn geeft de Klant niet het recht om een ​​andere termijn te annuleren.


6.8 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door Carpet Gallop, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de Goederen te lossen van de vervoerder die de Goederen aflevert.


6.9 Voor elk bezorgmoment geldt een maximale tijdslimiet van 2 uur. Indien de levering niet binnen deze termijn is voltooid, is de Klant aansprakelijk voor eventuele extra kosten en uitgaven die Carpet Gallop als gevolg daarvan maakt.


6.10 Indien de Klant de Goederen niet in ontvangst neemt of niet voorziet in de juiste toegang, instructies, personeel of apparatuur om de levering mogelijk te maken, is de Klant aansprakelijk voor alle extra kosten en uitgaven die Carpet Gallop als gevolg van dergelijke storing, inclusief maar niet beperkt tot enige opslag en
kosten voor herlevering.

7. VERPLICHTINGEN VAN KLANTEN


7.1 De Klant zal:


(a) ervoor zorgen dat de voorwaarden van de Bestelling volledig en nauwkeurig zijn;
(b) Carpet Gallop voorzien van de informatie die Carpet Gallop redelijkerwijs nodig heeft om de Goederen te leveren, en ervoor te zorgen dat dergelijke informatie in alle materiële opzichten juist is;


7.2 Als Carpet Gallop de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot de Goederen wordt verhinderd of vertraagd door een handeling of nalatigheid van de Klant of het verzuim door de Klant om enige relevante verplichting na te komen (Klantverzuim):
(a) Carpet Gallop heeft, zonder beperking van zijn andere rechten of rechtsmiddelen, het recht om de levering van de Goederen op te schorten totdat de Klant het verzuim van de Klant heeft verholpen, en Carpet Gallop zal worden ontheven van de nakoming van zijn verplichtingen voor zover de Klant verzuim verhindert, vertraagt ​​of verontschuldigt Carpet Gallops de nakoming van een van zijn verplichtingen;
(b) Carpet Gallop is niet aansprakelijk voor kosten of verliezen die door de Klant worden geleden of opgelopen en die direct of indirect voortvloeien uit het verzuim of de vertraging van Carpet Gallops om een ​​van zijn verplichtingen na te komen, direct of indirect veroorzaakt door een Verzuim van de Klant; en
(c) de Klant zal Carpet Gallop op schriftelijk verzoek alle kosten of verliezen vergoeden die door Carpet Gallop zijn geleden of opgelopen en die direct of indirect voortvloeien uit de Verzuim van de Klant.


7.3 De Klant garandeert aan Carpet Gallop dat hij over alle noodzakelijke toestemmingen en bevoegdheden beschikt om de Goederen op zijn terrein te laten installeren (ongeacht of dit de plaats van levering is) en zal Carpet Gallop vrijwaren van alle kosten of verliezen die door Carpet Gallop opgelopen of direct of indirect van het niet verkrijgen van de benodigde toestemmingen of toestemmingen door de Klant.


7.4 Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat hij een voldoende volume van de Goederen bestelt. Carpet Gallop kan de klant advies geven over de hoeveelheden die hij mag
vereist, maar het is aan de Klant om zich ervan te vergewissen dat de bestelde hoeveelheden voldoen aan de eigen behoeften van de Klant.


8. KOSTEN EN BETALING


8.1 De prijs van de Goederen is de prijs die is vermeld in de orderbevestiging of, als er geen is vermeld, de prijs zoals overeengekomen tussen de partijen of, als er geen prijs is overeengekomen, de prijs die is vermeld in de prijslijst van Carpet Gallop die van kracht is op het moment van Datum van levering.


8.2 De prijs van de Goederen is (tenzij anders vermeld) exclusief de kosten en lasten van verpakking, verzekering en transport van de Goederen, die aan de Klant in rekening worden gebracht.


8.3 Carpet Gallop behoudt zich het recht voor om:


(a) de prijs van de Goederen te verhogen, door de Klant op elk moment vóór de levering hiervan op de hoogte te stellen, om rekening te houden met een stijging van de kosten van de Goederen voor Carpet Gallop die te wijten is aan:
(i) elke factor buiten de controle van Carpet Gallop (inclusief wisselkoersschommelingen, verhogingen van belastingen en heffingen, en verhogingen van arbeids-, materiaal- en andere productiekosten);
(ii) elk verzoek van de Klant om de leveringsdatum(s), hoeveelheden of soorten bestelde Goederen te wijzigen; of
(iii) enige vertraging veroorzaakt door instructies van de Klant met betrekking tot de Goederen of het nalaten van de Klant om Carpet Gallop adequate of nauwkeurige informatie of instructies te geven met betrekking tot de Goederen.


8.4 Alle facturen worden 7 dagen voor levering betaald


8.5 De Klant betaalt elke door Carpet Gallop ingediende factuur op de gevraagde datum pay


8.6 De prijs van de Goederen is exclusief bedragen met betrekking tot belasting over de toegevoegde waarde (BTW). De Klant zal, na ontvangst van een geldige btw-factuur van Carpet Gallop, aan Carpet Gallop de bijkomende btw-bedragen betalen die in rekening worden gebracht op de levering van de Goederen.


8.7 Indien de Klant enige betaling aan Carpet Gallop krachtens het Contract niet heeft gedaan op de vervaldatum voor betaling, zal de Klant rente betalen over de achterstallige
van tijd tot tijd 5% per jaar boven het basistarief van de Bank Of England. Deze rente loopt dagelijks op vanaf de vervaldatum tot de daadwerkelijke betaling van het achterstallige bedrag, zowel voor als na de uitspraak. De Klant zal de rente samen met het achterstallige bedrag betalen.


8.8 De Klant zal alle bedragen die op grond van het Contract verschuldigd zijn volledig betalen zonder enige verrekening, tegenvordering, aftrek of inhouding (behalve voor enige aftrek of inhouding vereist door de wet). Carpet Gallop kan te allen tijde, zonder beperking van andere rechten of rechtsmiddelen waarover zij beschikt, elk bedrag dat de Klant haar verschuldigd is, verrekenen met elk bedrag dat Carpet Gallop aan de Klant verschuldigd is.

8.9 Indien de klant zijn aanbetaling betaalt voor een product van Carpet Gallop zal er in geen geval restitutie worden aangeboden. De betaalde borg wordt niet gerestitueerd en kan worden gebruikt voor een aankoop tot 12 maanden


9. BEINDIGING EN OPSCHORTING


9.1 Indien de Klant wordt blootgesteld aan een van de in clausule 0 genoemde gebeurtenissen, kan Carpet Gallop het Contract met onmiddellijke ingang beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de
Klant.

9.2 Voor de toepassing van clausule 0 zijn de relevante gebeurtenissen:


( De Klant begaat een wezenlijke schending van een voorwaarde van het Contract waarvan de schending onherstelbaar is of (indien een dergelijke schending herstelbaar is) deze schending niet herstelt binnen een periode van 7 dagen nadat hij schriftelijk op de hoogte is gesteld om dit te doen; of
(b) de Klant in staat wordt om zijn schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden of enige stap of actie onderneemt in verband met het aangaan van administratie, voorlopige liquidatie of enig akkoord of regeling met zijn schuldeisers (anders dan in verband met een solvabele herstructurering), zijnde geliquideerd (vrijwillig of op bevel van de rechtbank, tenzij met het oog op een solvabele herstructurering), waarbij een curator wordt aangesteld voor een van zijn activa of de bedrijfsactiviteiten worden stopgezet.


9.3 Zonder beperking van haar andere rechten of rechtsmiddelen, kan Carpet Gallop de levering van de Goederen onder het Contract of een ander contract tussen de Klant en Carpet Gallop opschorten als de Klant wordt onderworpen aan een van de gebeurtenissen vermeld in clausule 9.2 (b), of Carpet Gallop Gallop is redelijkerwijs van mening dat de Klant op het punt staat om hieraan onderworpen te worden, of dat de Klant enig bedrag dat aan Carpet Gallop verschuldigd is op de vervaldatum niet betaalt. Carpet Gallop is niet aansprakelijk jegens de Klant voor opschorting die op de juiste manier wordt uitgeoefend krachtens deze clausule.


9.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook zal de Klant aan Carpet Gallop onmiddellijk alle openstaande onbetaalde facturen en rente van Carpet Gallop betalen.


9.5 Beëindiging van het Contract, hoe ook ontstaan, heeft geen invloed op de rechten, rechtsmiddelen, verplichtingen en aansprakelijkheden die bij beëindiging zijn ontstaan.


9.6 Clausules die uitdrukkelijk of impliciet de beëindiging van het Contract overleven, blijven volledig van kracht.


10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID


10.1 Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Carpet Gallop beperken of uitsluiten voor:


(a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, of de nalatigheid van zijn werknemers, agenten of onderaannemers (indien van toepassing);
(b) fraude of frauduleuze voorstelling van zaken;
(c) schending van de voorwaarden die worden geïmpliceerd door sectie 12 van de Sale of Goods Act 1979;
(d) defecte producten onder de Consumer Rights Act 2015; of
(e) elke aangelegenheid ten aanzien waarvan het voor Carpet Gallop onwettig zou zijn om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.


10.2 Behoudens clausule 10.1 zal Carpet Gallop onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn jegens de Klant, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, voor:
(a) eventuele winstderving; of
(b) verlies van zaken, uitputting van goodwill en/of soortgelijke verliezen; of
(c) verlies van verwachte besparingen; of
(d) verlies van goederen; of
(e) contractverlies; of
(f) verlies van gebruik; of
(g) verlies of beschadiging van gegevens of informatie; of
(h) enig verlies van overheidssubsidie ​​of soortgelijke financiële toewijzing; of
(i) enig verlies van vertrouwensstatus of iets dergelijks; of
(j) enig speciaal verlies;
(k) enig indirect verlies;
(l) eventuele gevolgschade; of
(m) enig puur economisch verlies, kosten, schade, lasten of uitgaven.


10.3 De totale aansprakelijkheid van Carpet Gallops jegens de Klant met betrekking tot alle vorderingen die voortvloeien uit of in verband met het Contract is beperkt tot £ 10.000 of de oorspronkelijke prijs
overeengekomen voor de Goederen die het onderwerp zijn van een succesvolle claim, welke van de twee het laagst is.


11. OVERMACHT


Geen van beide partijen is aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in het uitvoeren van haar verplichtingen onder het Contract voor zover een dergelijke tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door een geval van overmacht. Een geval van overmacht betekent elke gebeurtenis buiten de redelijke controle van een partij, die door zijn aard niet kon worden voorzien of, als hij had kunnen worden voorzien, onvermijdelijk was, met inbegrip van stakingen, uitsluitingen of andere industriële geschillen (of het nu gaat om haar eigen arbeidskrachten of een derde partij & uitval van energiebronnen of transportnetwerk, overmacht, oorlog, terrorisme, oproer, onlusten, inmenging van civiele of militaire autoriteiten, nationale of internationale calamiteiten, gewapend conflict, kwaadwillige schade, een latent defect in een component of product dat niet aan het licht is gekomen door tests voorafgaand aan de fabricage of levering, nucleaire, chemische of biologische besmetting sonische explosies, explosies, instorting van bouwconstructies, branden, overstromingen, stormen, aardbevingen, verliezen op zee, epidemieën of soortgelijke gebeurtenissen, natuurrampen of extreem ongunstig
weersomstandigheden, of verzuim van Carpet Gallop's of onderaannemers of Carpet Gallops.


12. ALGEMEEN


12.1 Opdracht en overige handelingen.


(a) Carpet Gallop kan te allen tijde alle of een deel van zijn rechten of verplichtingen onder het Contract toewijzen, overdragen, hypothekeren, belasten, uitbesteden of op een andere manier handelen.
(b) De Klant mag zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract niet toewijzen, overdragen, hypotheken, belasten, uitbesteden, een trust verklaren of op een andere manier handelen met een of alle rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Carpet Gallop.

12.2 Opzegging


(a) Als een bepaling of gedeeltelijke bepaling van het Contract ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn gewijzigd tot het minimum dat nodig is om deze geldig, wettig en afdwingbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de betreffende bepaling of deelbepaling geacht te zijn verwijderd. Elke wijziging of schrapping van een bepaling of gedeeltelijke bepaling onder deze clausule heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van het Contract.
(b) Als de ene partij de andere op de hoogte stelt van de mogelijkheid dat een bepaling of gedeeltelijke bepaling van dit Contract ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om een ​​dergelijke bepaling te wijzigen zodat, zoals gewijzigd, het rechtsgeldig, geldig en afdwingbaar is en, voor zover mogelijk, het beoogde commerciële resultaat van de oorspronkelijke bepaling bereikt.

12.3 Ontheffing


Een verklaring van afstand van enig recht of rechtsmiddel onder het Contract of de wet is alleen effectief indien schriftelijk gegeven en wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een volgende schending of verzuim. Geen enkel verzuim of vertraging door een partij om enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen dat krachtens het Contract of de wet is verleend, vormt een verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal het de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken . Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken.


12.4 Rechten van derden


Een persoon die geen partij is bij het Contract heeft geen enkel recht om de voorwaarden ervan af te dwingen.


12.5 Variatie


Behalve zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, is geen enkele wijziging van het Contract, inclusief de introductie van eventuele aanvullende voorwaarden, van kracht tenzij deze schriftelijk is en ondertekend door Carpet Gallop.


12.6 Toepasselijk recht


Het Contract en elk geschil of claim die hieruit voortvloeit of ermee verband houdt of het onderwerp of de formatie ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims), wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales.


12.7 Jurisdictie


Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve jurisdictie hebben om enig geschil of claim te beslechten die voortvloeit uit of verband houdt met dit Contract of het onderwerp of de totstandkoming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims). Uitgegeven op [ 26/02/2020 ]

bottom of page